Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Psiko Sosyal Yardım Servisi

   Psiko-Sosyal Servis Genel Bilgi

   

       Psiko-sosyal yardım servisi; personel ve hükümlülerin ruh ve beden sağlığı ve bütünlüğüne ilişkin koruyucu, geliştirici programları araştıran, uygulayan ve gerektiğinde tedavi sürecine katılarak psikolojik destek ve müdahalede bulunan, ayrıca hükümlülerin bireysel özelliklerini, yaşam koşullarını ve suç işleme nedenlerini belirleyerek bireysel gelişmelerine yardımcı olan, kurum yaşamına uyumlarını ve toplumsal yaşamla uyumlaşmalarını sağlayan ve bireyin yeniden suç işlemesini engelleyecek önlemleri alan ve bu amaçla gerektiğinde kurum en üst amirinin bilgisi dahilinde, aileler ve sosyal çevreyle görüşme yapan servistir. Psiko-sosyal yardım servisinde; psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog ve çocuk gelişimi uzmanı görev yapar. Psiko-sosyal yardım çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.(1)

   

  A.Hükümlü-Tutukluya Yönelik Hizmetler

  a. Kuruma Girişteki Hizmetler

  1. Kuruma yeni gelen hükümlü-tutukludan, Psiko-sosyal yardım servisi görevlileri tarafından bireysel görüşme yapılarak ilk bilgiler alınır.(1)

        Yapılan bu ilk görüşmede uzman kendini ve kurumda yürütülen psikolojik hizmetleri tanıtır. Hükümlü veya tutuklunun uzmana hangi durumlarda ve nasıl başvurabileceğini anlatır. Bu görüşmede hükümlü-tutukluyu tanımaya-değerlendirmeye yönelik genel bilgiler ile varsa daha önce yaşadığı psikolojik rahatsızlıkları ve gördüğü tedaviler, herhangi bir madde bağımlılığı olup olmadığı gibi bilgiler alınır. Görüşme sonucunda elde edilen bilgiler ilgili formlara kaydedilir.

  b . Kurum Sürecindeki Hizmetler

  1. Hükümlü-tutuklunun kendi talebi, kurum çalışanlarının yönlendirmesi ve psiko-sosyal servis uzmanları tarafından bireysel görüşmeler yapılır.
  2. İyileştirme programları kapsamında spor alanları, çok amaçlı salon, kütüphane ve iş atölyelerinden yararlanma, meslek edinme kursları gibi faaliyetlere katılabilecek durumdaki hükümlüler ile kurumun iç hizmetlerinde çalıştırılacak hükümlüleri belirleyerek idare ve gözlem kuruluna sunar.(1)
  3. Psiko-sosyal yardım servisi; hükümlülerin, kuruma girişinden salıverilmesine kadar geçen süre içerisinde, bedensel ve zihinsel sağlıklarını sürdürmeleri veya bunlara yeniden kavuşmaları için gerekli önlemlerin alınması, suçluluk duygusundan arınması, kişisel ve toplumsal gelişiminin sağlanması amacıyla uygulanacak, psiko-sosyal hizmetler ile toplum yaşamıyla uyumlaşmasını ve geliştirilmesini sağlayacak programları uygular. Bu programlar; hükümlüde, kanunlara saygılı olarak yaşama düşünce ve duygusunun yerleşmesi, ailesine ve topluma karşı sorumluluk duygusunun gelişmesi, toplum yaşamına uyması, geçimini sağlayabilmesi konularında uygulanacak rejim, önlem ve yöntemleri kapsar.(1)

  4. Kurumlarda, hükümlülerin, kişisel, sosyal, kültürel, mesleki, ahlâki ve sağlık yönünden gelişmelerini sağlayacak, onlara insan haklarına saygıyı, yurt ve ulus sevgisini geliştirecek, aile bağlarını sağlamlaştıracak nitelikte; yönetim, kurum idaresi, psikolog veya sosyal çalışmacı tarafından hükümlülere konferans veya seminer verilir. 

  5. Gerekli gördüğünde hükümlü-tutuklunun aile üyeleri ile görüşme yaparak sorunların tespit ve çözümlenmesine yardımcı olur.
  6. Psiko-sosyal yardım servisi görevlilerince hükümlüler ile yapılan görüşmeler sonucunda; hükümlülerin dışarıda bulunan bakmakla yükümlü bulunduğu kişilerin sosyal yardım veya sosyal desteğe ihtiyaç duyduklarının öğrenilmesi hâlinde; bu durum ceza infaz kurumu idaresince sosyal hizmet sunan ilgili kamu kurumu veya yerel yönetimlere yazı ile bildirilir..(1)
  7. Ceza infaz kurumunda anaları ile birlikte kalan sıfır-altı yaş grubundaki çocukların psiko-sosyal gelişimleri psiko-sosyal yardım servisi görevlilerince takip edilir.(1)

  c. Salıverilmeye Hazırlık ve Salıverilme Sonrası Hizmetler

  1. Salıverilme sonrası hazırlık çalışmaları kapsamında sosyal yaşama adapte olmalarına yönelik görüşmeler yapar.
  2. Hükümlünün salıverilme sonrası yaşamına ilişkin sosyal çevresi ile ilişkiye geçer.
  3. Hükümlünün salıverilme sonrası yapabileceği işler, işyerleri ve gerekleri konusunda bilgi aktarımında bulunur.

  B. Personele Yönelik Hizmetler
  Kurum personelinin sorunlarının tespiti ve çözümü için gerekli gördüğü durumlarda grup yada bireysel görüşmeler yapar.

  C. İdari Görev Yetki ve Sorumluluklar

  1. İdare ve gözlem kurulunda,
  2. Disiplin kurulunda,
  3. Eğitim kurulunda,

            Kurul üyesi olarak görev alır.(1),

       

  D. Kayıtlar ve Raporlar

  1. Psiko-sosyal yardım servisi, hükümlülerin gözlem değerlendirme raporu veya gelişim değerlendirme raporunu düzenler.(1)
  2. Servisin çalışmalarıyla ilgili olarak üç ayda bir raporla kurum en üst amirine bildirir.(1)

  E. Diğer Mesleki Çalışmalar

  1. Ceza infaz kurumu yönetimi, infaz ve diğer mesleki konulardaki konularda araştırma kaynak ve dokümanları takip eder. Kurum içinde çeşitli araştırma projeleri geliştirip uygulayabilir.
  2. Üniversite hastane diğer kamu kurum ve kuruluşları mesleki ve sivil toplum örgütleri ile ilişki kurarak kurumdaki psiko -sosyal hizmetlerin kalite ve etkinliğini artırmaya çalışır. 

   

  _____________

  (1) 29/03/2020 tarihli ve 31083 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2324 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uygulanmakta olan  Ceza İnfaz Kurumlanın Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik'in 12, 22, 24, 25, 55 inci maddesi

  Adres

  Ceza İnfaz Kurumları Kampusu Sincan 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu Yenikent/Sincan/Ankara

  Telefon

  0 312 254 01 03

  E-Posta

  ankara.1nftcikisaretadalet.gov.tr